Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

Samningur við Leikfélag Akureyrar

Samningur við Leikfélag Akureyrar – Pdf-skjal

Samningur við Leikfélag Akureyrar

Leikskáldafélag Íslands og Rithöfundasamband Íslands annarsvegar, og Leikfélag Akureyrar
hinsvegar, gera með sér svofelldan samning:

1. gr. Sýningarréttur
Leikfélagi Akureyrar ber að gera skriflegan samning við höfund jafnskjótt og verk hans hefur
verið samþykkt til flutnings. Leikhúsið skal staðfesta móttöku handrits með dagsettri og
undirritaðri yfirlýsingu. Leikhúsið skuldbindur sig til að gefa höfundi svar innan 4 mánaða frá
því handrit berst leikhúsinu um það hvort leikrit hans verði tekið til sýninga. Leikhúsið hefur
sýningarrétt á keyptu leikverki svo lengi sem sýningar eru samfelldar. Við sérstakar aðstæður má
þó gera hlé á sýningum allt að 9 mánuðum. Ef sviðsetning verks er ekki hafin innan tveggja ára
frá undirritun samnings missir leikhúsið flutningsréttinn, en ber að greiða lágmarks-höfundargreiðslu
að fullu sbr. 2. gr.

2. gr. Höfundagreiðsla
Við frumflutning leikrits (leikverks) greiðir Leikfélag Akureyrar lágmarkshöfundagreiðslu
kr. 1.500. 000,-.
Þriðjungur lágmarksgreiðslunnar greiðist við undirritun samnings, þriðjungur fyrsta virka dag
næsta mánaðar eftir samlestur og þriðjungur fyrsta virka dag næsta mánaðar eftir 15. sýningu eða
síðustu sýningu verði þær ekki svo margar.

3. gr. Viðbótargreiðsla
Fyrir einstakar sýningar, eftir að 7.500 aðgöngumiðar hafa selst, greiðist mánaðarlega eftir á 12%
af andvirði seldra aðgöngumiða umfram það. Ef um er að ræða söngleik með hækkuðu
miðaverði, er eftir sem áður miðað við venjulegt miðaverð.

4. gr. Endurflutningur
Lágmarkstrygging fyrir endurflutning skal nema a.m.k. helmingi þeirrar upphæðar sem tilgreind
er í 2. grein. Það telst vera frumflutningur leikverks ef það hefur ekki áður verið sýnt hérlendis í
atvinnuleikhúsi eða sjónvarpi. Sé um endurflutning að ræða greiðir leikhúsið fyrir hverja sýningu
þá upphæð sem tilgreind er í 3. grein og með sömu skilmálum eftir að 7.500 aðgöngumiðar hafa
verið seldir.

5. gr. Stutt leikverk
Ef fleiri en eitt stutt leikrit mynda heils kvölds sýningu skiptast höfundarlaunin milli höfunda í
hlutfalli sem tilgreina skal í samningi. Sé um að ræða stutt verk eða einþáttung, sem leikhúsið
sýnir með lækkuðu aðgöngumiðaverði, mega greiðslur skv. 2. grein lækka hlutfallslega.

6. gr. Þóknun fyrir þýðingar
Fyrir afnotarétt þýðinga eftir félaga í Leikskáldafélagi Íslands og Rithöfundasambandi Íslands
greiðir Leikfélag Akureyrar:

A. Venjulegt heils kvölds leikrit: kr. 260.000.-
B. Leikrit, sem krefst meiri vinnu af þýðanda vegna málsfars, stíls eða lengdar: kr. 360.000,-
C. Leikrit í bundnu máli: kr. 520.000,-

Lágmarksgjald fyrir þýðingar fellur allt í gjalddaga þegar þýðandi hefur skilað verki sínu til
leikhússins. Þegar 5.000 aðgöngumiðar hafa verið seldir greiðir leikhúsið þýðandanum
aukaþóknun að upphæð kr. 25.000,-. Fyrir endurflutning leikrits skal þýðandi fá helming
ofangreindra greiðslna.

7. gr. Staðfærslur
Ef þýðing felur í sér staðfærslu, þ.e. aðlögun efnis að öðrum aðstæðum en felast í frumtexta, skal
þóknun aldrei vera lægri en B liður 6. greinar kveður á um. Ef um verulega staðfærslu er að
ræða, þ.e. endursamning efnisins að hluta, skal greiða aukalega 12% af B. lið 6. greinar.

8. gr. Leikgerðir
Leikhúsið skal í öllum tilfellum greiða full höfundarlaun fyrir leikgerðir (sbr. grein 2). Það telst
vera leikgerð ef annarri tegund bókmenntaverka er breytt í leikrit. Höfundagreiðsla skiptist milli
frumhöfundar og leikgerðarhöfundar samkvæmt hlutfalli sem samið er um sérstaklega. Hafi
réttur frumhöfundar fallið úr gildi, rennur hlutfall hans af höfundarlaununum til Leikskáldafélags
Íslands.

9. gr. Viðvera á æfingum
Ef leikhúsið óskar viðveru höfundar/þýðanda á æfingum umfram það sem eðlilegt getur talist
skal semja sérstaklega um greiðslu fyrir slíkt.
10. gr. Sýningar í sjónvarpi
Leikhúsið áskilur sér rétt til að semja við framleiðendur sjónvarpsefnis um sýningu í sjónvarpi á
uppfærslum leikhússins að höfðu samráði við höfund.

11. gr. Breytingar á launaviðmiðun
Allar greiðslur í samningi þessum taki mið af breytingum sem hér segir:

3% hækkun 1. janúar 2002
3% hækkun 1. janúar 2003
3% hækkun 1. janúar 2004

12. gr. Gildistími
Samningur þessi er gerður í þremur samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu. Hann gildir
frá undirskriftardegi til 31. desember 2004. Samningurinn endurnýjast sjálfkrafa um eitt ár í
senn, hafi enginn aðila látið í ljós skriflega ósk um endurskoðun hans tveimur mánuðum áður en
gildistíminn rennur út.

13. gr. Annað
Rísi mál út af samningi þessum má reka það fyrir Bæjarþingi Akureyrar og skuldbinda aðilar sig
til að mæta með innanbæjarfyrirvara.

Reykjavík, 17. september 2001

Með fyrirvara um samþykki félagsfunda

Fyrir hönd Leikfélags Akureyrar

Fyrir hönd Leikskáldafélags Íslands

Fyrir hönd Rithöfundasambands ÍslandsBókun með samningi Leikskáldafélags Íslands og Rithöfundasambands Íslands annarsvegar og Leikfélags Akureyrar hinsvegar:

Bókun 1. Leikritaútgáfa
Aðilar samnings þessa vilja stuðla að því að ný íslensk leikrit sem leikhúsið sýnir verði jafnan
gefin út í tengslum við frumsýningu.

Reykjavík, 17. september 2001

Með fyrirvara um samþykki félagsfunda

Fyrir hönd Leikfélags Akureyrar

Fyrir hönd Leikskáldafélags Íslands

Fyrir hönd Rithöfundasambands Íslands