Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

Samningur við Leikfélag Reykjavíkur

Samningur við Leikfélag Reykjavíkur – Pdf-skjal 

SAMNINGUR VIÐ LEIKFÉLAG REYKJAVÍKUR

Félag leikskálda og handritshöfunda og Rithöfundasamban4d Íslands annarsvegar og Leikfélag
Reykjavíkur hinsvegar gera með sér svofelldan samning:

1. gr. Sýningarréttur
Leikfélagi Reykjavíkur ber að gera skriflegan samning við höfund jafnskjótt og verk hans hefur
verið samþykkt til flutnings. Leikhúsið skal staðfesta móttöku handrits með dagsettri og
undirritaðri yfirlýsingu. Leikhúsið skuldbindur sig til að gefa höfundi svar innan 4 mánaða frá
því handrit berst leikhúsinu um það hvort leikrit hans verði tekið til sýninga. Leikhúsið hefur
sýningarrétt á keyptu leikverki svo lengi sem sýningar eru samfelldar. Við sérstakar aðstæður má
þó gera hlé á sýningum allt að 9 mánuðum. Ef sviðsetning verks er ekki hafin innan tveggja ára
frá undirritun samnings missir leikhúsið flutningsréttinn, en lágmarkshöfundargreiðslu skal þó
greiða að fullu sbr. 2. gr. innan eins árs.

2. gr. Höfundagreiðsla
Við frumflutning leikrits (leikverks) greiðir Leikfélag Reykjavíkur lágmarkshöfundagreiðslu sem
er kr. 1.954.817 þegar um fyrsta verk höfundar í leikhúsinu eða sambærilegu atvinnuleikhúsi er
að ræða, en annars kr. 1.998.745 og greiðist sem hér segir:

A. Fullbúið verk.
Helmingur lágmarksgreiðslunnar greiðist við undirritun samnings, 30% við fyrstu æfingu
og 20% strax eftir frumsýningu.

B. Verk í smíðum.
Fyrir verk í smíðum greiðist
– 1/8 af lágmarkshöfundarlaunum þegar leikhúsið semur við leikskáld um að vinna að
verki byggðu á hugmynd eða verklýsingu.
– 1/8 einum mánuði eftir fyrstu greiðslu
– 1/8 við skil á drögum að verkinu
– 1/8 við skil á fullbúnu handriti
– 2/8 við fyrstu æfingu
– 2/8 strax eftir frumsýningu.

C. Höfnun
Ef fullbúnu verki er hafnað, heldur leikskáldið þeim greiðslum sem þegar hafa verið
inntar af hendi.
Höfundargreiðsla er verktakagreiðsla nema um annað sé samið sérstaklega.

3. gr. Viðbótargreiðsla
Fyrir einstakar sýningar, eftir að 10.000 aðgöngumiðar hafa selst, greiðist mánaðarlega eftir á
12% af andvirði seldra aðgöngumiða umfram það. Ef um er að ræða söngleik með hækkuðu
miðaverði, er eftir sem áður miðað við venjulegt miðaverð.

4. gr. Endurflutningur
Lágmarkstrygging fyrir endurflutning skal nema a.m.k. helmingi þeirrar upphæðar sem tilgreind
er í 2. grein. Það telst vera frumflutningur leikverks ef það hefur ekki áður verið sýnt hérlendis í
atvinnuleikhúsi eða sjónvarpi. Sé um endurflutning að ræða greiðir leikhúsið pr. sýningu þá
upphæð sem tilgreind er í 3. grein og með sömu skilmálum eftir að 10.000 aðgöngumiðar hafa
verið seldir. 5. gr. Stutt leikverk
Leikrit sem er 70 mínútur eða lengra telst vera heils kvölds verk og sömuleiðis barnaleikrit sem
er 60 mínútur eða lengra. Ef fleiri en eitt stutt leikrit mynda heils kvölds sýningu skiptast
höfundarlaunin milli höfunda í hlutfalli sem tilgreina skal í samningi. Sé um að ræða stutt verk
eða einþáttung, sem leikhúsið sýnir með lækkuðu aðgöngumiðaverði, mega greiðslur skv. 2.
grein lækka hlutfallslega.

6. gr. Tilraunaverk og leiksmiðjuverkefni
Í sérstökum tilvikum, þegar um tilraunaverk eða leiksmiðjuverkefni er að ræða, skal höfundur fá
greitt í hlutfalli við framlag sitt til verkefnisins. Greiðsla til höfundar skal þó aldrei nema lægri
upphæð en ¼ lágmarkshöfundargreiðslu sbr. 2. gr. Þegar um leiksögu er að ræða, t.d. fyrir spuna
eða danssýningu, skal greiðsla til höfundar aldrei vera lægri en 1/8 af lágmarkshöfundargreiðslu.
7. gr. Þóknun fyrir þýðingar
Fyrir afnotarétt þýðinga eftir félaga í Félagi leikskálda og handritshöfunda og
Rithöfundasambandi Íslands greiðir Leikfélag Reykjavíkur:

A. Venjulegt heils kvölds leikrit: kr. 329.463
B. Leikrit, sem krefst meiri vinnu af þýðanda vegna málsfars, stíls eða lengdar: kr. 494.195
C. Leikrit í bundnu máli: kr. 658.927

Lágmarksgjald fyrir þýðingar fellur allt í gjalddaga þegar þýðandi hefur skilað verki sínu til
leikhússins. Þegar 15.000 aðgöngumiðar hafa verið seldir greiðir leikhúsið þýðandanum
aukaþóknun að upphæð kr. 65.823,-. Fyrir endurflutning leikrits skal þýðandi fá helming
ofangreindra greiðslna.

8. gr. Staðfærslur
Ef þýðing felur í sér staðfærslu, þ.e. aðlögun efnis að öðrum aðstæðum en felast í frumtexta, skal
þóknun aldrei vera lægri en B liður 6. greinar kveður á um. Ef um verulega staðfærslu er að
ræða, þ.e. endursamning efnisins að hluta, skal greiða aukalega 12% af B. lið 7. greinar.

9. gr. Leikgerðir
Leikhúsið skal í öllum tilfellum greiða full höfundarlaun fyrir leikgerðir (sbr. grein 2). Það telst
vera leikgerð ef annarri tegund bókmenntaverka er breytt í leikrit. Höfundagreiðsla skiptist milli
frumhöfundar og leikgerðarhöfundar samkvæmt hlutfalli sem samið er um sérstaklega. Hafi
réttur frumhöfundar fallið úr gildi, rennur hlutfall hans af höfundarlaununum til Leikskáldafélags
Íslands. Höfundur leikgerðar skal þó aldrei fá minna en sem nemur 50% af
lágmarkshöfundagreiðslu.

10. gr. Sýningar í sjónvarpi
Leikhúsið áskilur sér rétt til að semja við framleiðendur sjónvarpsefnis um sýningu í sjónvarpi á
uppfærslum leikhússins að höfðu samráði við höfund.

11. gr. Myndefni úr sýningu
Leikhúsið skal láta höfundi í té a.m.k. 10 góðar ljósmyndir úr sýningunni af myndum þeim sem
teknar hafa verið vegna kynningar á verkinu. Auk þess skal höfundur eiga rétt á afriti til
einkanota af myndbandsupptöku eða annarri sambærilegri upptöku sem gerð hefur verið af
endanlegri sviðssetningu verksins. Heimilt er höfundi að nota allt að 90 sekúndna samfelldan
kafla úr slíkri upptöku til kynningar á höfundarverki sínu. 12. gr. Breytingar á launaviðmiðun
Allar greiðslur í samningi þessum taka á samningstímanum mið af breytingum sem verða á
launavísitölu frá og með 1. nóvember 2006 samkvæmt útreikningi Hagstofu Íslands og skulu
uppfærðar í janúar ár hvert.

13. gr. Gildistími
Samningur þessi er gerður í þremur samhljóða eintökum og heldur hver aðili sínu. Hann gildir
frá undirskriftardegi til 1. nóvember 2010. Samningurinn endurnýjast sjálfkrafa um eitt ár í senn,
hafi enginn aðila látið í ljós skriflega ósk um endurskoðun hans tveimur mánuðum áður en
gildistíminn rennur út.

14. gr. Annað
Rísi mál út af samningi þessum má reka það fyrir Bæjarþingi Reykjavíkur og skuldbinda aðilar
sig til að mæta með innanbæjarfyrirvara.

Reykjavík, 7. nóvember 2006.

Með fyrirvara um samþykki félagsfunda.

Fyrir hönd Leikfélags Reykjavíkur

Fyrir hönd Félag leikskálda og handritshöfunda

Fyrir hönd Rithöfundasambands Íslands