Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

Ljósvakasjóður – reglur

Reglur um bætur vegna eintakagerðar til einkanota skv. 11.gr. höfundalaga

 1. gr. Gildissvið.
  Reglur þessar taka til greiðslna til höfunda skv. 11. grein höfundalaga nr. 73/1972. Rithöfundasamband Íslands (RSÍ) tekur við greiðslum frá Innheimtumiðstöð gjalda (IHM). Greiðslur frá IHM skiptast milli RSÍ og Hagþenkis skv. samningi félaganna í þeim hlutföllum að RSÍ fær 70% og Hagþenkir 30% greiðslnanna í hvert sinn. Við móttöku greiðslna frá IHM afhendir RSÍ Hagþenki þann hlut sem þeim ber. Hlutur RSÍ rennur í Ljósvakasjóð sem úthlutar til höfunda og þýðenda leiktexta og annarra skáldverka í samræmi við reglur þessar. Hagþenkir annast úthlutanir til rétthafa fræðslu- og heimildaefnis eftir eigin reglum.
 2. gr. Réttur til greiðslu.
  Réttur til greiðslu er bundinn því að viðkomandi verki hafi verið útvarpað, hafi verið gert aðgengilegt almenningi þannig að hver og einn geti fengið aðgang að verkinu á þeim stað, á þeirri stundu og með þeim búnaði er hann sjálfur kýs eða hafi verið gefið út á hljóðriti eða myndriti. Rétturinn nær til frumsaminna og þýddra verka, þ.m.t. leikins hljóðvarps- og sjónvarpsefnis, kvikmynda, stakra þátta eða þáttaraða, leikinna atriða, útvarpssagna, ljóða, brota úr verkum og annarra skáldverka. Séu fleiri en einn höfundur að sama verki, skiptist réttur til úthlutunar eftir samkomulagi þeirra. Ef samkomulag næst ekki um skiptingu fer um hana samkvæmt ákvörðun úthlutunarnefndar.
 3. gr. Auglýsing um úthlutun.
  Í janúar ár hvert skal auglýsa fyrirhugaða úthlutun úr Ljósvakasjóði í dagblöðum og/eða netmiðlum og leita eftir skráningarupplýsingum rétthafa, sem telja sig eiga rétt til úthlutunar skv. 2. gr. en hafa ekki áður skráð upplýsingar sínar eða fengið úthlutað úr sjóðnum. Skráningarupplýsingar á þar til gerðu eyðublaði skulu innihalda fullt nafn rétthafa og umboðsmanns ef því er að skipta, kennitölu rétthafa og umboðsmanns, netföng og heimilisföng aðila og reikningsnúmer hjá íslenskri bankastofnun. Sé verk grundvöllur úthlutunarréttar, þar sem höfundar eru fleiri en einn, þarf að geta hlutfalls höfundar í hverju verki fyrir sig.Þeir höfundar sem telja sig eiga rétt til úthlutunar skv. B lið 5. gr. þurfa að auki að skila inn sérstakri umsókn.Í auglýsingu skal þess getið að réttur til úthlutunar skv. 2. gr. sé án tillits til félagsaðildar. Frestur til að skila inn skráningarupplýsingum eða umsókn skv. B lið 5. gr. skal vera þrjár vikur frá birtingu aug­lýsingar.
 1. gr. Skipting.
  Því fé sem Rithöfundasambandið veitir móttöku í Ljósvakasjóð frá IHM, að frádregnum hluta Hagþenkis, til greiðslu bóta vegna eintakagerðar til einkanota skal ráðstafa sem næst því sem hér segir, að frádregnum kostnaði:67% til höfunda og þýðenda handrita leikins sjónvarps- og hljóðvarpsefnis (A liður 5. gr.)
  8% til höfunda og þýðenda annarra skáldverka sem flutt hafa verið í hljóðvarpi og sjónvarpi (A liður 5. gr.)
  15% til greiðslna skv. umsóknum á grundvelli B liðar 5. gr.
  10% skal haldið eftir vegna krafna sem upp kunna að koma síðar. Slíkar kröfur fyrnast að 4 árum liðnum og er þá ráðstafað í sjóðinn til úthlutunar árið eftir.
 1. gr. Úthlutun.
  Úthlutun úr Ljósvakasjóði miðast við næstliðið almanaksár og skal lokið fyrir 1. júní ár hvert. Úthlutun fer fram með tvennum þætti:A. Rétthafagreiðslur skv. skráðum flutningi sbr. 6. gr. Nægjanlegt er að skila inn skráningarupplýsingum einu sinni og gildir skráning þá ótímabundið. Eftir það sér úthlutunarnefndin um að skrá ný verk þeirra sem þegar hafa skilað upplýsingum. Rétthöfum ber að tilkynna breytingar á heimilisfangi, netfangi eða bankareikningi og hlutfallsskiptingu í nýjum verkum ef það á við. Greitt skal skv. flutningstíma í mínútum á grundvelli upplýsinga frá stofnunum skv. 6. gr. Mínútugjald fyrir þýðingar reiknast sem 25% af greiðslu til frumhöfunda.B. Rétthafagreiðslur skv. sérstökum umsóknum. Um slíka úthlutun geta sótt rétthafar að styttri verkum, brotum úr verkum, stökum ljóðum, sem og frumhöfundar skáldverka sem leikgerðir, þættir eða kvikmyndir hafa verið gerðar eftir. Í umsóknum um greiðslur skv. þessum lið skal rökstyðja og gera grein fyrir notkun á einstökum verkum á umsóknartímabili. Úthlutað er á grundvelli mats úthlutunarnefndar.

  Ef reiknuð rétthafagreiðsla til umsækjanda skv. 5. gr. nemur lægri upphæð en kr. 10.000 kr. fellur réttur til greiðslu niður. Upphæð lágmarksviðmiðs skal endurskoðuð árlega.

 1. gr. Gagnaöflun.
  Úthlutunarnefnd gerir samkomulag við RÚV, 365 miðla og aðrar sjónvarps- og útvarpsstöðvar um að veita upplýsingar um birtingar verka á viðkomandi almanaksári. Í upplýsingum skulu koma fram nöfn höfunda, heiti verka, útsendingartími, fjöldi endursýninga og lengd í mínútum.
 1. gr. Úthlutunarnefnd.
  Á aðalfundi RSÍ eru kjörnir þrír einstaklingar í úthlutunarnefnd Ljósvakasjóðs og mega þeir ekki vera úr hópi stjórnarmanna sambandsins. Einstaklingar í úthlutunarnefnd eru kjörnir til eins árs í senn og annast úthlutun greiðslna eftir skráningum og umsóknum, sbr. 5. gr. A og B. Enginn situr þó lengur í nefndinni en 3 ár samfleytt. Nefndarmenn sækja sjálfir ekki um úthlutun skv. B lið 5. gr. það tímabil sem þeir sitja í nefnd. Tveir nefndarmanna skulu hafa kunnáttu eða reynslu á sviði handritsgerðar eða leikritunar.
 1. gr. Umsýsla.
  Skrifstofa Rithöfundasambands Íslands annast alla umsýslu Ljósvakasjóðs. Sérstakur ársreikningur skal gerður fyrir sjóðinn þar sem fram skulu koma upplýsingar um tekjur frá IHM og ráðstöfun þeirra, þ.m.t. kostnaður og úthlutun. Raunkostnaður umsýslu vegna meðferðar tekna frá IHM skal greiddur af óskiptu framlagi frá IHM til RSÍ, þó ekki af hluta Hagþenkis, skv. góðum reikningsskilavenjum. Umsýslukostnaður RSÍ skal þó aldrei nema stærri hluta en 15% af heildartekjum Ljósvakasjóðs.
 2. gr. Endurskoðunarákvæði.
  Reglur þessar skulu endurskoðaðar eftir fyrstu úthlutun á grundvelli þeirra. Eftir það skulu þær endurskoðaðar á þriggja ára fresti.